De MR

De medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?

Binnen alle scholen is het gebruikelijk een MR (medezeggenschapsraad) te hebben. Hierin nemen ouders van leerlingen én leerkrachten plaats. De medezeggenschapsraad van De RKBS Hendrik Boogaard bestaat uit een groep betrokken ouders en leerkrachten. In een MR wordt mede het beleid van een school gevormd en getoetst. De MR volgt daarmee dus het reilen en zeilen op hun school.

De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school ligt bij de directie. Maar in een democratie wordt niet door een groep mensen van bovenaf bepaald wat er gebeurt, zonder dat anderen daar over kunnen meepraten. Ook het mee bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR.

Taken van de MR

De MR vertegenwoordigt de ouders, leerkrachten en leerlingen. Onze MR bestaat uit 6 leden, te weten 3 leerkrachten en 3 ouders. De huidige MR leden (schooljaar 2020-2021) zijn:

  • Leerkrachtengeleding: Merel van Vliet, Iris de Reus en Silvia Linse
  • Oudergeleding: Helen Verheul (voorzitter), Suzanne van Hennik, en Ebelina Dijkhuis

De taken van de MR zijn als volgt samen te vatten: Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen en het bespreken van de algemene gang van zaken in de school. Elke basisschool heeft een eigen MR. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement (zie link hieronder). Daarbij is er ook een huishoudelijk reglement opgesteld (zie link hieronder).

Waarover praat de MR?

De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, personeelsbeleid, besteding van financiële middelen, het formatieplan, de schoolbegroting, plannen betreffende de organisatie van het onderwijs, de schoolgids, organisatie van tussenschoolse  en de buitenschoolse opvang. De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht.

Wanneer vergadert de MR?

De MR vergadert ongeveer 1 keer per twee maanden. Bij deze bijeenkomst is ook altijd een lid van de directie aanwezig. De vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond, neem vooraf contact op met één van de MR leden als u voornemens bent, aan te schuiven bij de MR vergadering. Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid voor iedere ouder naar deelnemers van de MR te stappen of te mailen en uw vragen of mening over welk onderwerp dan ook kenbaar te maken. Of de MR er iets mee kan doen hangt af van de bevoegdheden die zijn vastgelegd in de WMS (Wet op de Medezeggenschapsraad Onderwijs).

Het reglement van de MR.

Hier kunt u het reglement en het huishoudelijk reglement van de MR  inzien.

Notulen en jaarverslag

Onze notulen zijn op te vragen bij één van de MR leden. Het MR-(school)jaarverslag wordt met de ouders gedeeld via Parro zodra dit jaarverslag is goedgekeurd in de MR vergadering.

Jaarverslag 2020-2021